Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Holugt Sauer Nederland
Lingewei 3
4004 LK
Nederland
Inschrijfnummer K.v.K te Tiel: 11029400
BTW nummer: NL803805172B01

Holugt Sauer België
Duwijckstraat 17
2500 Lier
België
Ondernemingsnummer: 544658859
BTW nummer: BE0544658859

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. Overeengekomen prijzen zijn bindend. Indien wij door omstandigheden van onze wil onafhankelijk, zoals een prijs verhoging, accijnzen, officiële verhoging van importeurs- en fabrikantprijzen, koerswijzigingen enz. genoodzaakt zijn een prijsverhoging toe te passen, zijn wij gerechtigd deze aan onze cliënten door te berekenen.
3. Alle betalingen dienen te geschieden netto zonder enige korting of compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum.
4. De betalingen dienen te geschieden door storting of overschrijving op de door ons aangewezen bankrekening.
5. Indien u niet tijdig aan onze betalingsverplichtingen heeft voldaan, zijn wij bevoegd de nakoming van de door u aangegane verplichtingen tot levering, op te schorten of terug te nemen totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.
Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien wij de redelijke vermoeden hebben dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van u te twijfelen.
6. Voorts zijn wij bij niet of niet tijdig betaling gerechtigd de door ons te maken incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, aan onze cliënt in rekening te brengen. De buitenrechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de BTW en met een minimum van € 100,-. Onder deze buitengerechtelijke kosten worden in het algemeen begrepen de kosten die derden ons ter zake van invordering in rekening brengen, daarbij inbegrepen de kosten van een eventuele faillissementsaanvragen. Deze laatste kosten zijn ook verschuldigd indien onze verordening voor of tijdens de afhandeling van faillissementsaanvragen wordt voldaan. Indien een cliënt een vordering tegen ons in stelt komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten waarin wij dientengevolge komen te vervallen, ook die welke de liquidatie door de rechter overtreffen, de declaratie van onze raadsman daaronder begrepen, voor rekening van onze cliënt indien het geschil wordt beëindigd door een schikking of door een gehele gedeeltelijke afwijzing van de vordering tegen ons in gesteld.
7. Op al onze transacties en op de daaruit voortvloeiende geschillen is steeds het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Levering en reparatie

1. De door onze webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
2. Leveranties boven € 500,- geschieden franco, de wijze van verzending wordt door ons bepaald. Bij leveranties beneden € 500,- worden transportkosten in rekening gebracht.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
4. Bij levering in gedeelten wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwd.
5. Wij behouden ons recht om voor een reparatie een voorlopige betaling te verlangen. Onze eventuele garantie verplichting of enige reclame zijdens onze cliënt schort de betalingsverplichting ten aanzien van de verrichte werkzaamheden of diensten c.q. geleverde zaken niet op.
6. Vervangen of afgekeurde materialen of zaken, alsmede door de Dienst voor het Stoomwezen afgekeurde drukvaten, worden alleen dan aan onze cliënt ter beschikking gesteld indien zulks bij de reparatie c.q. onderhoud- c.q. keuring- opdracht uitdrukkelijk is verzocht in het andere geval vervallen deze materialen aan ons, zonder dat onze cliënt op de restantwaarde of enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
7. Alle omstandigheden buiten onze wil of toedoen (zoals bijv. oorlogstoestand- ook buiten Nederland-, mobilisatie, technische bedrijfsstoring, geldevaluatie of ingrijpende verandering van de wisselkoers tussen de valuta van Nederland en die waarin betaling moet geschieden, brand, molest, werkstaking, ingrijpen van hogere hand, blokkade, in en uitvoerverboden en gehele of gedeeltelijke inbeslagname of opvordering van voorraden waardoor wij niet, niet volledig of niet tijdig één of meer verplichtingen kunnen nakomen, geven ons te onzer keuze het recht de leveringstermijn te overschrijden, dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding deswege verplicht zijn, alles onverminderd de rechten die ons overigens krachtens de wet of deze voorwaarden toekomen.
8. Levering van zaken vindt plaatst “af magazijn Tiel” tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan onze webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.
2. Indien wij enige aan onze cliënten in eigendom of anderszins toebehorende zaak onder ons hebben gekregen, om daaraan werkzaamheden te verrichten, zijn wij gerechtigd de afgifte van die zaak en de bij de werkzaamheden vrijkomende materialen, indien is overeengekomen, dat die niet ons eigendom worden zie (Art. 3.6), op te schorten, zolang onze opdrachtgevers de kosten van de werkzaamheden niet geheel hebben voldaan, waaronder begrepen de kosten van eerdere door ons aan dezelfde zaak verrichte werkzaamheden alsmede vorderingen van ons ter zake van het niet correct nakomen van de verplichting tot betaling van (eerdere) kosten.

Artikel 5. Retourzendingen en aansprakelijkheid

1. Speciaal voor u vervaardigde of bestelde materialen en producten worden nooit teruggenomen.
2. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben we de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarden daarvan te restitueren.
4. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
5. Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier. Wij zijn geen garantie verplicht betreffende zaken waaraan door onze cliënt of door derden zonder onze toestemming reparaties of andere werkzaamheden of pogingen daartoe zijn uitgevoerd.
6. Op de door onze geleverde gebruikte artikelen en producten wordt door ons geen garantie gegeven; voor daaraan eventueel klevende verborgen gebreken wordt door ons evenmin ingestaan, tenzij van deze bepaling uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
7. Naast de garantie bepalingen omschreven in deze algemene voorwaarden zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door ons geleverde zaken c.q. materialen, c.q. diensten, noch voor herstel of vervanging van nadien geconstateerde gebreken, noch voor onderhoud, noch voor de goede werking van de zaken of diensten wanneer hiervan gebruik wordt gemaakt.
8. De inhoud van de website en webshop van Holugt Sauer en van de overige uitingen van Holugt Sauer is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Holugt Sauer kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie en prijzen en is dan ook niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of onvolkomenheden.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop, dan wel tussen onze webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webshop, is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webshop.
2. Indien na uitvoering van een aan ons opgedragen bestelling / werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan onze cliënt, de zaak of zaken waaraan door ons werkzaamheden zijn verricht niet binnen twee weken na kennisgeving is of zijn opgehaald, zijn wij gerechtigd om stalling c.q. opslagkosten in rekening te brengen met ingang van het moment van kennisgeving, conform het in ons bedrijf geldende tarief.

Artikel 7. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen

1. Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
2. Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dan onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel toepast.
3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
4. Onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Offertes

1. De door verkoper gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd en op voorwaarde dat de in de offerte aangeboden zaken nog aanwezig zijn c.q. leverbaar zijn.

Artikel 10. Annulering/ontbinding

1. Annulering door u is slechts mogelijk indien wij daarin toestemmen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.