Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Holugt Sauer Nederland
Lingewei 3
4004 LK
Nederland
Inschrijfnummer K.v.K te Tiel: 11029400
BTW nummer: NL803805172B01

Holugt Sauer België
Duwijckstraat 17
2500 Lier
België
Ondernemingsnummer: 544658859
BTW nummer: BE0544658859

Art. 1.          

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en gesloten overeenkomsten, tenzij schrifelijk met ons anders is overeengekomen.

Art. 2.         

Door het geven van opdrachten aan ons worden onze cliënten geacht, deze leverings- en betalingsvoorwaarden te hebben geaccepteerd.

Art. 3.                

Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en binden ons niet, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Art. 4.         

Overeengekomen prijzen zijn bindend. Indien wij door omstandigheden van onze wil onafhankelijk, zoals verhoging van rechten, accijnzen, officiële verhoging van importeurs- en fabrikantsprijzen, koerswijzigingen enz.genoodzaakt zijn een prijsverhoging toe te passen, zijn wij gerechtigd deze aan onze cliënten door te berekenen.

Art. 5.         

Bij levering van nieuwe en gebruikte produkten of onderdelen, alsmede bij het verrichten van diensten, vindt betaling plaats contant bij aflevering der produkten of onderdelen, resp. verrichting der diensten, voor zover het faktuurbedrag exclusief B.T.W. minder dan € 500,- bedraagt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Al onze overige vorderingen dienen binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij uitdrukkelijk anders met de cliënt schriftelijk is overeengekomen. Bij faktuurbedragen, exclusief B.T.W. van minder dan € 100,- en niet contante betaling, wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij niet of niet tijdige betaling conform deze voorwaarden, zijn wij gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% per maand, te berekenen vanaf faktuurdatum, daarbij gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.

Voorts zijn wij bij niet of niet tijdige betaling gerechtigd de door ons te maken incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan onze cliënt in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de B.T.W. en met een minimum van € 100,-. Onder deze buiten gerechtelijke kosten worden in het algemeen begrepen de kosten die derden ons terzake van invordering in rekening brengen, daarbij inbegrepen de kosten van een eventuele faillissementsaanvrage. Deze laatste kosten zijn ook verschuldigd indien onze verordening voor of tijdens de afhandeling van faillissementsaanvrage wordt voldaan. Indien een cliënt een vordering tegen ons in stelt komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten waarin wij dientengevolge komen te vervallen, ook die welke de liquidatie door de rechter overtreffen, de declaratie van onze raadsman daaronder begrepen, voor rekening van onze client indien het geschil wordt beëindigd door een schikking of door een gehele of gedeeltelijke afwijzing van de vordering tegen ons in gesteld.

Art. 6.         

Onverminderd ons recht van retentie krachtens de wet en deze voorwaarden zijn wij voor, tijdens en na het uitvoeren van ener reparatie, levering e.a. overeenkomst gerechtigd om van onze cliënt een voorlopige betaling te verlangen. Onze eventuele garantie verplichting of enige reclame zijdens onze cliënt schort de betalingsverplichting ten aanzien van de verrichte werkzaamheden of diensten c.q. geleverde zaken niet op.

Art. 7.         

Indien wij enige aan onze cliënten in eigendom of anderszins toebehorende zaak onder ons hebben gekregen om daaraan werkzaamheden te verrichten, zijn wij gerechtigd de afgifte van die zaak en de bij de werkzaamheden vrijkomende materialen, indien is overeengekomen, dat die niet ons eigendom worden (zie Art.14.), op te schorten, zolang onze opdrachtgevers de kosten van de werkzaamheden niet geheel hebben voldaan, waaronder begrepen de kosten van eerdere door ons aan dezelfde zaak verrichte werkzaamheden alsmede vorderingen van ons terzake van het niet correct nakomen van de verplichting tot betaling van (eerdere) kosten.

Art. 8.         

Totdat de desbetreffende verplichtingen jegens ons geheel zijn voldaan, behouden wij ons de eigendom voor alle door ons geleverde en te leveren zaken, tot zekerheid van de nakoming door onze afnemers van alle uit c.q. in verband met enige leverantie aan ons verschuldigde c.q. verschuldigd te worden bedragen, met inbegrip van vorderingen terzake van het verrichten van werkzaamheden door ons in verband met de leverantie(s) en alle vorderingen van ons op onze afnemers wegens het tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst(en). Onze cliënten zijn niet gerechtigd tot enige beschikking over aan ons in eigendom verbleven zaken, en met name niet tot verpanding.

Art. 9.         

Indien onze cliënt met enige betaling jegens ons in gebreke is, worden alle vorderingen die wij op deze cliënt hebben terstond opeisbaar.

Art. 10.        

Op door ons geleverde nieuwe produkten en nieuwe onderdelen geven wij gelijke garantie als op deze produkten en onderdelen door de fabrikant daarvan aan ons wordt gegeven. Wij zijn geen garantie verplicht betreffende zaken waaraan door onze cliënt of door derden zonder onze toestemming reparaties of andere werkzaamheden, of pogingen daartoe, zijn uitgevoerd.

Art. 11.         

Op door ons geleverde gebruikte artikelen en produkten wordt door ons geen garantie gegeven; voor daaraan eventueel klevende verborgen gebreken wordt door ons evenmin ingestaan, tenzij van deze bepaling uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Art. 12.        

Reclames zullen slechts in behandeling worden genomen indien en voorzover deze bij ons bij aangetekend schrijven zijn ingediend binnen veertien dagen na ontvangst door onze cliënt van het door ons geleverde of gerepareerde, dan wel, indien de cliënt een beroep doet op onze garantieplicht krachtens deze voorwaarden, onverwijld na het constateren van het gebrek binnen eventueel toepasselijke termijn, alles op voorwaarde dat wij in de gelegenheid zijn gesteld een en ander te controleren.

Art. 13.        

Indien na uitvoering van aan ons opgedragen werkzaamheden, en kennisgeving daarvan aan onze cliënt, de zaak of zaken waaraan door ons werkzaamheden zijn verricht niet binnen twee weken na kennisgeving is of zijn afgehaald, zijn wij gerechtigd om stalling c.q. opslagkosten in rekening te brengen met ingang van het moment van kennisgeving, conform het in ons bedrijf geldende tarief.

Art. 14.        

Vervangen of afgekeurde materialen of zaken, alsmede door de Dienst voor het Stoomwezen afgekeurde drukvaten, worden alleen dan aan onze cliënt ter beschikking gesteld indien zulks bij de reparatie c.q. onderhouds- c.q. keurings- opdracht uitdrukkelijk is verzocht, in het andere geval vervallen deze materialen aan ons, zonder dat onze cliënt op de restantwaarde of enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Art. 15.        

Alle omstandigheden buiten onze wil of toedoen (zoals bijv. oorlogstoestand- ook buiten Nederland-, mobilisatie, technische bedrijfsstoring, gelddevaluatie of ingrijpende verandering van de wisselkoers tussen de valuta van Nederland en die waarin betaling moet geschieden, brand, molest, werkstaking, ingrijpen van hoger hand, blokkade, in en uitvoerverboden en gehele of gedeeltelijke inbeslagname of opvordering van voorraden waardoor wij niet, niet volledig of niet tijdig één of meer verplichtingen kunnen nakomen, geven ons te onzer keuze het recht de leveringstermijn te overschrijden, danwel de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding deswege verplicht zijn, alles onverminderd de rechten die ons overigens krachtens de wet of deze voorwaarden toekomen.

Art. 16.        

Levering van zaken vindt plaats ‘af magazijn Tiel’ tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Art. 17.             

Al onze prijzen en aanbiedingen gelden, ook indien niet aangegeven, exclusief B.T.W.

Art. 18. 

Naast de garantie bepalingen volgens Art. 10 en 11 en het recht op reclame volgens Art. 12, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door ons geleverde zaken z.q. materialen c.q. diensten, noch voor herstel of vervanging van nadien geconstateerde gebreken, noch voor onderhoud, noch voor de goede werking van de zaken of diensten wanneer hiervan gebruik wordt gemaakt.

Art. 19.        

Op al onze transacties en op de daaruit voortvloeiende geschillen is steeds het Nederlands recht van toepassing.

Art. 20.       

Alle geschillen waartoe een offerte, een overeenkomst of deze algemenenvoorwaarden aanleiding mochten geven, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd dwingend-wettelijke rechtelijke competentieregels. Met een geschil wordt gelijk gesteld het geval dat onze wederpartijen een onbetwiste vordering onbetaald laten.

Art. 21. 

De tekst van deze “ leverings- en betalingsvoorwaarden” zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-West Gelderland te Arnhem onder Nr. 1100.

 

Tiel, 1 januari 2020